Hoppa till innehållet

Stadgar

Kapitel I

Namn, ändamål och hemort

§ 1. Tekniska Läroverkets Kamratförbund

Föreningens namn är Tekniska Läroverkets Kamratförbund, nedan även benämnd Förbundet. Tekniska Läroverkets Kamratförbund är ett allmännyttigt samfund. Förbundet använder såsom inofficiell förkortning av sitt namn beteckningen ”TLK”. Förbundets officiella språk är svenska.
Förbundet kan förvärva och besitta egendom, ingå förbindelser, mottaga donationer och testamenten samt ingå i käro- och svaromål.

§ 2. Ändamål

Förbundet har till uppgift att utgöra en föreningslänk mellan sina medlemmar och att befrämja deras såväl allmänt medborgerliga som fackliga utbildning, verka för sammanhållning och kamratskap inom Förbundet samt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.
Förbundet fullföljer sitt ändamål genom goda kontakter till övriga föreningar och organisationer samt genom diskussionsaftnar, föredrag, exkursioner och fester, samt genom att bedriva informationsverksamhet.

§ 3. Hemort

Förbundets hemort är Helsingfors.

Kapitel II

Medlemmar och medlemsavgifter

§ 4. Årsmedlemmar

Till årsmedlem i Förbundet kan ansöka endast ingenjörsstuderande vid yrkeshögskola Arcada, eller dess efterföljare. Ansökan behandlas av förbundsmötet.
En förutsättning för Årsmedlemmarnas medlemskap är studier vid yrkeshögskola Arcada, eller dess efterföljare.

§ 5. Ständiga medlemmar

Personer, utdimitterade från Arcada eller från det forna Tekniska Läroverket, vilka varit årsmedlemmar i Förbundet kan ansöka om ständigt medlemskap. Ansökan behandlas av förbundsmötet. Till ständig medlem antages automatiskt de som suttit i styrelsen minst en period och de vilka erhållit Förbundets förtjänsttecken.
§ 6. Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan vid årsmötet kallas person, som på ett utomordentligt sätt verkat för Förbundet eller dess syften.

§ 7. Medlemsförteckning

Förbundet för en förteckning över sina medlemmar. I förteckningen upptas åtminstone medlemmens fullständiga namn, adress och art av medlemskap. I fråga om utländska medborgare anges även medborgarskap.

§ 8. Inskrivnings- och medlemsavgift

Årsmedlemmarnas inskrivnings- och medlemsavgifternas storlek bestäms vid budgetmötet. Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgift.

§ 9. Utträde ur Förbundet

Medlem, som önskar utträda ur Förbundet, skall skriftligen anmäla därom till Förbundets styrelse eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid förbundsmöte anmäla detta för anteckning i protokollet.

§ 10. Uteslutande av medlem

Medlem, som underlåtit sig att erlägga sin medlemsavgift inom två (2) månader från förfallodagen, uteslutes ur Förbundet, men vinner förnyat inträde efter att ha erlagt inskrivningsavgift jämte tidigare förfallna medlemsavgifter. Medlem som inte längre uppfyller kriterierna för medlemskap, som bryter mot Förbundets stadgar eller som genom sin verksamhet skadar Förbundets eller dess anseende kan uteslutas ur Förbundet.
Beslut om uteslutning och förnyat inträde av medlem fattas av styrelsen. Den uteslutna har rätt att besvära sig över beslutet genom att vädja till förbundsmötet. Vädjan bör inlämnas skriftligt till Förbundets styrelse inom trettio (30) dagar efter att den uteslutna fått uteslutningsbeslutet.

Kapitel III
Förbundsmötet

§ 11. Förbundsmötet

Förbundets beslutanderätt utövas av de till förbundsmötet församlade, personligen närvarande, röstberättigade medlemmarna.
Rösträtt äger årsmedlemmar och ständiga medlemmar.
Förbundsmöten är årsmöte, valmöte, budgetmöte, månadsmöte och extra möte.
Vid förbundsmöte behandlas åtminstone följande ärenden:
a. Öppnande av mötet.
b. Godkännande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet.
c. Uppläsande samt godkännande av föredragningslistan.
d. Val av två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare för mötet.
e. Övriga ärenden.
f. Avslutande av mötet.

§ 12. Uppgifter

Förbundsmötet fattar beslut om i kallelsen till mötet angivna, av styrelsen föreslagna ärenden, samt av medlem till styrelsen skriftligen inlämnade framställningar.

§ 13. Årsmötet

Vid årsmötet som hålls i mars månad behandlas åtminstone följande ärenden:
a. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
b. Presentation av revisorernas berättelse.
c. Fastställandet av Förbundets bokslut.
d. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
e. Styrelsemeddelanden.
f. Medlemsärenden.

§ 14. Valmötet

Vid valmötet som hålls i november månad behandlas åtminstone följande ärenden:
a. Val av inspektor vid mandattidens utgång.
b. Val av förbundsordförande vid mandattidens utgång.
c. Val av ledamot till De Äldres Råd vid mandattidens utgång.
d. Val av ledamot till klubblokalfonden (KLF) vid mandattidens utgång.
e. Val av styrelseordförande.
f. Val av kamrer
g. Val av Clubhöfvding
h. Val av övriga styrelseledamöter.
i. Val av två (2) revisorer, samt en (1) revisorssuppleant.
j. Val av övriga funktionärer.
k. Styrelsemeddelanden.
l. Medlemsärenden.

§ 15. Budgetmötet

Vid budgetmötet som hålles inom december månad behandlas åtminstone följande ärenden:
a. Godkännande av verksamhetsplanen för följande verksamhetsår.
b. Fastställandet av inskrivnings- och medlemsavgifterna för följande verksamhetsår.
c. Fastställande av förfallodag för inbetalning av medlemsavgiften för följande verksamhetsår.
d. Fastställandet av budgeten för följande verksamhetsår.
e. Fastställande av utskott.
f. Val av ledamöter till utskotten.
g. Styrelsemeddelanden.
h. Medlemsärenden.

§ 16. Månadsmöte

Vid månadsmöte som hålles i januari, februari, april, september och oktober månad behandlas åtminstone följande ärenden:
a. Styrelsemeddelanden.
b. Medlemsärenden.

§ 17. Extra möte

Förbundet sammankallas till extra möte då förbundsmötet så beslutar eller då inspektorn, förbundsordförande eller styrelsen finner skäl därtill, eller då minst en tiondel (1/10) av Förbundets röstberättigade medlemmar så för ett visst ärende skriftligen hos Förbundets styrelse påyrkar.

§ 18. Sammankallande av förbundsmöte

Förbundsmötet sammankallas senast sju (7) dagar före mötet av styrelsen.
Möteskallelsen och föredragningslistan bör finnas till påseende på Förbundets officiella anslagstavla samt skickas skriftligen eller per e-post till adress som medlem har anmält. Årsmötet sammankallas dessutom genom annons i den Helsingfors mest spridda svenskspråkiga dagliga tidningen, senast sju (7) dagar före mötet.

§ 19. Beslutsförhet

Förbundsmöte är beslutfört om det är stadgeenligt sammankallat. Utöver detta skall åtminstone förbundsordförande eller ordförande samt minst tio (10) medlemmar närvara.

§ 20. Offentliggörande av beslut

Förbundsmötets protokoll offentliggörs på Förbundets anslagstavla inom fjorton (14) dagar efter att förbundsmötet hållits.

§ 21. Ordförande

Förbundsmötet leds av förbundsordförande. Om förbundsordföranden är förhindrad att leda mötet väljer mötet en ordförande.

§ 22. Närvaro- och yttranderätt

Mötet kan bevilja person, som ej är Förbundets medlem, närvaro- och yttranderätt på förbundsmötet. Förbundets inspektor, Klubblokalfonden och De Äldres Råd – ledamöterna har närvaro- och yttranderätt på förbundsmötet.

Kapitel IV

Förbundsordförande

§ 23. Uppgift

Förbundsordförande leder förbundsmötet, övervakar Förbundets verksamhet och ser särskilt till att stadgarna efterföljs. Förbundsordförande fungerar också som sammankallare och ordförande för De Äldres Råd.

§ 24. Mandattid och valbarhet

Förbundsordförande väljs av valmötet för en period på två (2) år, bland Förbundets utdimitterade ständiga medlemmar eller bland Förbundets medlemmar i slutskedet av sina studier.

Kapitel V

Inspektor

§ 25. Uppgift

Inspektorn handhar överinseendet över Förbundets verksamhet i samråd med förbundsordförande samt övervakar kontakterna mellan Förbundet och Arcada, dess lärarkår samt personal.

§ 26. Mandattid och valbarhet

Inspektorn väljs av valmötet för en period på tre (3) år.

Kapitel VI

Styrelsen

§ 27. Sammansättning

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ORDFÖRANDE, VICEORDFÖRANDE, KAMRER, CLUBHÖFVDING och tre till fem (3-5) övriga ledamöter.
Styrelsen väljs av valmötet eller vid annat förbundsmöte för en period på ett (1) år bland Förbundets årsmedlemmar samt studerande ständiga medlemmar. Styrelsens mandattid är kalenderåret. Minst en (1) av styrelsens ledamöter bör ha varit ledamot av en tidigare styrelse för Förbundet.
Förbundsmötet kan befria styrelsen eller enskild styrelseledamot från sitt uppdrag. Då styrelsen eller enskild styrelseledamot befrias, väljs ny styrelse eller enskild styrelseledamot för den resterande mandattiden. Den gamla styrelsen fortsätter sin verksamhet tills ny blivit vald.
Ifall en styrelseledamot avgår under sin mandattid så kan förbundsmöte välja en ny styrelseledamot för den resterande mandattiden.
Styrelsen fattar beslut om den interna arbetsfördelningen.
Styrelsen sammanträder till styrelsemöte på kallelse av styrelsens ordförande, ifall denna eller två (2) av styrelsens övriga ledamöter så önskar. Styrelsemötet är beslutfört då ordförande eller viceordförande och minst tre (3) ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§ 28. Uppgift

Styrelsen:
1) handhar Förbundets angelägenheter och leder Förbundets verksamhet
2) ansvarar för verkställande av beslut fattade av förbundsmötet
3) ansvarar för Förbundets ekonomi
4) förbereder förbundsmötet
5) uppgör Förbundets verksamhetsplan och budget
6) framlägger för förbundsmötet ärenden, som avviker från fastställd verksamhetsplan och budget
7) uppgör Förbundets verksamhetsberättelse och bokslut efter sitt verksamhetsår
8) godkänner bokslutet
9) ansvarar för Förbundets representation
10) besluter om anställning av personal
11) tillsätter kommittéer, som förbereder ärenden för styrelsens behandling och verkställer styrelsens beslut
Styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför förbundsmötet.
Kapitel VII
Utskott

§ 29. Uppgift

Under styrelsen kan verka sju (7) utskott:
1) EKONOMISKA UTSKOTTET
2) FEST- och KULTURUTSKOTTET
3) INTERNA UTSKOTTET
4) EXTERNA UTSKOTTET
5) PROGRAMUTSKOTTET
6) INFORMATIONSUTSKOTTET
7) UTBILDNINGSUTSKOTTET

Varje verkande utskott skall ha en ordförande som är medlem av styrelsen. Förbundets Kamrer handhar ekonomiska utskottets och Clubhöfvdingen Fest- och kulturutskottets ordförandeskap. De verkande utskotten bestäms av budgetmöte eller annat förbundsmöte. För ovannämnda utskott kan det finnas särskilda reglementen fastställda av styrelsen.

Kapitel VIII

De Äldres Råd

§ 30. Sammansättning

De Äldres Råd består av fem (5) ledamöter, vilka väljs för fem (5) år i sänder, så att valmötet årligen väljer en (1) medlem i stället för avgående. Det är önskvärt att samtliga ledamöter är ingenjörer utdimitterade från det forna Tekniska Läroverket eller Arcada. Om ledamot av rådet avgår före mandattidens utgång, väljer förbundsmötet på förslag av rådet ny ledamot i detsamma, till den resterande mandatperioden. Till De Äldres Råd hör ytterligare förbundsordförande, som fungerar som rådets ordförande, samt styrelseordförande.

§ 31. Uppgift

De Äldres Råd för Förbundet är ett rådgivande organ som har till uppgift att vid frågor av större bärvidd bistå Förbundet med rekommendationer.

Kapitel IX

Klubbar

§ 32. Allmänt

För befrämjandet av intresset för Förbundets verksamhet kan dess medlemmar bilda osjälvständiga klubbar såvida deras syfte inte strider mot Förbundets ändamål. Klubb inom Förbundet kan ej inregistreras. För ett och samma ändamål må ej flera än en (1) klubb finnas. Klubb kan ej i sitt namn förvärva rättigheter, förbindelser eller kära och svara. Klubb är skyldig att redovisa sin ekonomi och verksamhet för Förbundets styrelse inom januari månad.

§ 33. Stadgar

Klubb bör för Förbundet förelägga sina stadgar för granskning och godkännande samt noggrant följa de allmänna stadganden som förbundet avgivit.
Vidtar klubb ändring av sina stadgar, bör dessa ånyo underställas Förbundet för granskning och godkännande.

Kapitel X

Klubblokalfonden (KLF)

§ 34. Sammansättning

Klubblokalfonden består av tre (3) utexaminerade ständiga medlemmar (hädanefter äldre ledamot) samt ordförande, kamrer och clubhöfvding (hädanefter yngre ledamot). Utexaminerade ständiga medlemmarna väljs på valmötet för tre (3) år i sänder, så att valmötet årligen väljer en (1) medlem i stället för avgående. Det är önskvärt att samtliga ledamöter är ingenjörer utdimitterade från det forna Tekniska Läroverket eller Arcada.

§ 35 Uppgift

Klubblokalfonden har i uppgift att vid behov förvalta och tillse TLKs egendom och tillgångar. KLF kan vid behov rådge styrelsen vid ekonomiska frågor och vid övriga ekonomiska angelägenheter.

§ 36 Ekonomiska reglementet

Ekonomiska reglementet innehåller riktlinjer, begränsningar och innehåll för beslut berörande föreningens ekonomi. Ekonomiska reglementets innehåll kan ändras på årsmöte med 2/3 majoritet.

§ 37 Beslutsförhet

Klubblokafonden är beslutsförd med två (2) äldre ledamöter samt två (2) yngre ledamöter.

Kapitel XI

Ekonomi och revision

§ 38. Räkenskapsåret

Förbundets räkenskapsår är ett (1) kalenderår.

§ 39. Fastställande av budget

Förbundets budget för det kommande räkenskapsåret fastställs av budgetmötet. Förbundsmötet kan fastställa tilläggsbudgeter.

§40. Revison

För granskning av Förbundets ekonomi utser valmötet två (2) revisorer samt en (1) revisorsuppleant för en mandattiden på ett (1) kalenderår.

§ 41. Revisorer

Revision förrättas före årsmötet.
Styrelsen bör göra upp bokslut över sitt verksamhetsår enligt bokföringslagen och god bokföringssed. Budgeten för det gångna räkenskapsåret skall bifogas till bokslutet. Styrelsen förser revisorerna med det material de behöver för revisionen senast tjugoen (21) dygn före årsmötet. Revisorn bör avge sin revisionsberättelse till styrelsen senast fjorton (14) dygn före årsmötet.

Kapitel XII

Speciella stadganden

§ 42. Namnteckning

Förbundets namn tecknas gemensamt av två (2) ledamöter av styrelsen, av vilka den ena bör vara ordförande eller viceordförande.

§ 43. Särskilda bestämmelser och reglementen

Förbundets verksamhet bör följa existerande interna arbetsordningar. I Förbundets märkesstadga bestäms om Förbundets kännetecken och användningen av Förbundets emblem.

§ 44. Yrkande av Förbundets upplösning

Yrkar medlem på Förbundets upplösning, må frågan icke upptagas till slutgiltigt avgörande vid samma tillfälle, utan utlysas för dess behandling vid två (2) särskilda förbundsmöten med en (1) månads mellantid, dock icke tidigare än en (1) månad efter den dag då förslaget framställs.
Förbundsmötet, vid vilket ärendet behandlas, bör sammankallas genom annons i Helsingfors mest spridda svenskspråkiga dagstidning senast trettio (30) dagar före mötet.
Beslut om upplösning fattas endast i händelse av att minst fyra femtedelar (4/5) av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna därom förena sig.

§ 45. Upplösning av Förbundet

I händelse av att Förbundet upplöses, bör dess tillgångar användas för befrämjandet av teknisk undervisning och för motsvarande verksamhet som Förbundet haft.

§ 46. Ändring av Förbundets stadgar

Väcks frågan om ändring av Förbundets stadgar, erfordras att beslut härom fattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna vid två (2) på varandra följande förbundsmöten, som sammankallats med minst två (2) veckors mellantid.

§ 47. Medlemsrättigheter

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 48. Övrigt

I övrigt följs föreningslagen.

Undertecknad 18.05.2016 av
Ordförande Markus Sjöholm

Sök