Hoppa till innehållet

Stipendier

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. stöder ingenjörsstuderandes verksamhet med
stipendier och bidrag.

Som Medlem i förbundet kan du söka stipendier eller bidrag från oss för ditt studerande.
Du kan söka stipendie för olika syften, forskning och projekt inom ditt ämnesområde, för
examensarbete, resestipendie eller för en särskild insatts som stött vår verksamhet.
Stipendierna och bidrags-mottagare utses som regel av styrelsen var summan och formuläret
av respektive ansökare läses igenom och hedan efter har sökaren rätt att presentera sin
ansökan på månadsmöte var slutliga beslutet fattas.
Vi tar imot anssökningar genom hela läseåret om du har frågor ta gärna kontakt i styrelsen.

styrelsen@tlk.fi

 

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. supports engineering students’ activities with
scholarships and contributions.

As a member of the association you can apply for scholarships or contributions from us for your
studies.
You can apply for a scholarship for different purposes, research and projects in your subject
area, for graduate work, travel scholarship or for a special initiative that supported our
association activity.
Scholarships and contributions are usually designated by the Board, the sum and the form of
the respective applicants are reviewed and, after that, the applicant has the right to present his
application at the monthly meeting where the final decision is made.
We accept applications throughout the entire academic year. If you have questions, please
contact the board.

styrelsen@tlk.fi

Sök