Hoppa till innehållet

Stipendier

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. stöder ingenjörsstuderandes verksamhet med
stipendier och bidrag.

Som medlem i förbundet kan du söka stipendier eller bidrag för ditt studerande.
Du kan söka stipendie för olika syften så som forskning och projekt inom ditt ämnesområde, för
examensarbete, resestipendie eller för en särskild insatts som stött vår verksamhet.
Stipendierna och bidrags-mottagare utses som regel av styrelsen var summan och formuläret
av respektive ansökare läses igenom och hedan efter har sökaren rätt att presentera sin
ansökan på månadsmöte var slutliga beslutet fattas.
Ansökningsperioden är 1 Januari – 30 November
Om du har frågor ta gärna kontakt med styrelsen.

styrelsen@tlk.fi

 

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. supports engineering students’ activities with
scholarships and contributions.

As a member of the association, you can apply for scholarships or grants for your studies.
You can apply for a scholarship for various purposes such as research and projects in your subject area, for
degree project, travel grant or for special contributions to TLK.
As a rule, the scholarships and grant recipients are appointed by the board in terms of the amount and the form
of each applicant is read through and thereafter the applicant has the right to present his
application at the monthly meeting where the final decision is made.
The application period is 1 January – 30 November
If you have questions, please contact the board.

styrelsen@tlk.fi

Sök